• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سیدی‌شهر
Turkey - province -
Turkey - province -

سیدی‌شهر

شهر سیدی‌شهر
جمعیت: 39,211 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قونیه

معرفی شهر سیدی‌شهر