• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بابااسکی
Turkey - province -
Turkey - province -

بابااسکی

شهر بابااسکی
جمعیت: 28,769 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قرقلرایلی

معرفی شهر بابااسکی