• a
ترکیه - استان قرقلرایلی
ترکیه - استان قرقلرایلی

استان قرقلرایلی

استان قرقلرایلی
شهرهای استان قرقلرایلی: لولبورگاز,بابااسکی,ویزه,پینارحصار

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: لولبورگاز

شهرهای استان قرقلرایلی

لولبورگاز

,

بابااسکی

,

ویزه

,

پینارحصار

معرفی استان قرقلرایلی