• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دارگچیت
Turkey - province -
Turkey - province -

دارگچیت

شهر دارگچیت
جمعیت: 17,214 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ماردین

معرفی شهر دارگچیت