• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر یشیل‌لی
Turkey - province -
Turkey - province -

یشیل‌لی

شهر یشیل‌لی
جمعیت: 16,521 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ماردین

معرفی شهر یشیل‌لی