• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زیتون‌لی
Turkey - province -
Turkey - province -

زیتون‌لی

شهر زیتون‌لی
جمعیت: 16,142 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بالیکسیر

معرفی شهر زیتون‌لی