• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سیندیرگی
Turkey - province -
Turkey - province -

سیندیرگی

شهر سیندیرگی
جمعیت: 12,980 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بالیکسیر

معرفی شهر سیندیرگی