• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بورچکا
Turkey - province -
Turkey - province -

بورچکا

شهر بورچکا
جمعیت: 10,529 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آرتوین

معرفی شهر بورچکا