• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مازی‌داغی
Turkey - province -
Turkey - province -

مازی‌داغی

شهر مازی‌داغی
جمعیت: 10,523 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ماردین

معرفی شهر مازی‌داغی