• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سیوری‌حصار
Turkey - province -
Turkey - province -

سیوری‌حصار

شهر سیوری‌حصار
جمعیت: 9,867 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان اسکی‌شهر

معرفی شهر سیوری‌حصار