• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سارایونو
Turkey - province -
Turkey - province -

سارایونو

شهر سارایونو
جمعیت: 9,285 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قونیه

معرفی شهر سارایونو