• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بوزکیر
Turkey - province -
Turkey - province -

بوزکیر

شهر بوزکیر
جمعیت: 7,633 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قونیه

معرفی شهر بوزکیر