• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دانشگاه تهران
ایران - استان تهران - ری - تهران
ایران - استان تهران - ری

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
نوع محل: تاریخی
تاریخ: پهلوی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران
فکر تاسیس دانشگاه تهران از همان سالهای انقراض سلسله قاجاریه وجود داشت.نقشه اصلی محوطه و کلیه ساختمان های دانشکده زیر نظر "آندره گدار"و همکاران وی مارکوف،ماکسیم سیرو و موزر تهیه شد.این مجموعه شامل ساختمانهای دانشکده پزشکی ،دانشکده دارو سازی و دانشکده دندان پزشکی و دانشکده فنی بود.کلیه طرح های مربوط به این دانشکده در سال های 1313 تا 1325 شمسی به اجرا در آمد.
دانشکده پزشکی در 16 بهمن 1314 شمسی افتتاح شد. در توضیحات مربوط به طرح بنا آمده است:"منظره خارجی عمارت چنان چه شایسته یک محل علمی باشد بی زینت و بی زیور است."در این تعریف معیار ها و مبانی طراحی ابنیه واقع در دانشگاه تهران بهروشنی مشهود است . به این مجموعه دو دانمشگاه دیگر در دوره رضا شاه اضافه شد که دانشکده حقوق و ادبیات بو دند.طرح دانشکده توسط محسن فروغی تهیه شد .عملیات ساختمانی دانشکده حقوق در سال های 1317 شروع ودر سال 1319 خاتمه یافت.از ساختمانهای دیگری که در دوره رضا شاه احداث شد ،باشگاه دانشگاه است که طرح آن توسط ماکسیم سیرو تهیه شده بود.