• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر كشف رود
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان - مشرق‌ قوچان‌ و از کوههای‌ هزار مسجد و بینالودو نیشابور سرچشمه‌ می‌گیرد
ایران - استان خراسان رضوی - قوچان

كشف رود

كشف رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
آدرس: ایران - خراسان رضوی - قوچان - مشرق‌ قوچان‌ و از کوههای‌ هزار مسجد و بینالودو نیشابور سرچشمه‌ می‌گیرد
این‌ رود که‌ در دره‌ کشف‌ رود جاری‌ است‌، از مشرق‌ قوچان‌ و از کوههای‌ هزار مسجد و بینالودو نیشابور سرچشمه‌ می‌گیرد و طول‌ آن‌ 290 کیلومتر است‌. این‌ رود، پس‌ از دریافت‌ شعباتی‌ در محل‌ پل‌ خاتون‌،به‌ هریرود می‌پیوندد و از آنجا با نام‌ تجن‌ به‌ طرف‌ شمال‌ جاری‌ شده‌، در ریگزارهای‌ ترکمنستان‌ فرو می‌رود. دره‌کشف‌ رود از قابلیت‌های‌ تفرجگاهی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است‌.