• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - در بافت قدیم شهر و در خیابان مدرس
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

مسجد جامع کرمانشاه

مسجد جامع کرمانشاه
نوع محل: زیارتی
تاریخ: زندیه سال 1196
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - در بافت قدیم شهر و در خیابان مدرس
این مسجد در بافت قدیم شهر کرمانشاه و در خیابان مدرس واقع شده است. از این مسجد تنها بخشی از شبستان آن باقی مانده است، این شبستان چهل و پنج طاق چشمه داشت و امروزه تنها بیست و پنج طاق آن باقی مانده است. در سمت جنوبی مسجد دو بالا خانه وجود داشت که در گذشته مدرسه بود. مسجد جامع کرمانشاه از نظر ساخت شبیه مساجد دوره زندیه است و طبق کنیبه موجود در سال 1196 ه ق مصادف با حکومت علی مراد خان زند ساخته شد. در قسمت جنوبی مسجد مسجد دیگری با صحن و شبستان کنونی وجود دارد که به مسجد امیری معروف است. بانی این مسجد امیر نظام زنگنه از نوادگان شیخ علی خان زنگنه و از امرای دوره محمد شاه قاجار و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است.