• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر کرمانشاه

کرمانشاه یکی از باستانی‌ترین شهرهای ایران است که گفته می‌شود توسط طهمورث دیوبند – پادشاه افسانه‌ای پیشدادیان- ساخته شده است. برخی از مورخین بنای آن را به بهرام پادشاه ساسانی نسبت می‌دهند. کرمانشاه در زمان قباد اول و انوشیروان ساسانی به اوج عظمت خود رسید. در قرن چهارم یکی از مورخان اسلامی از کرمانشاه به عنوان شهری زیبا در میان اشجار و آب‌های روان یاد کرده است.تاورنیه، جهانگرد و بازرگان فرانسوی، کرمانشاه را به عنوان شهرکی پرنعمت و آباد وصف کرده و چنین نوشته‌ است:” هم زمان با حمله افغان و سقوط اصفهان که طومار فرمانروایی خاندان صفوی در نوردیده شد، کرمانشاه به جرم قرب جوار، با تهاجم عثمانی‌ها مواجه گردید و بار دیگر شهر رو به خرابی نهاد.“ نادر شاه به منظور آمادگی در مقابل تجاوز عثمانی‌ها، به این شهر توجهی خاص مبذول داشت. در اوایل حکومت شاه اسماعیل صفوی سلطان مراد آق قویونلو با 70 هزار نفر کرمانشاه و همدان را اشغال کرد.صفویه برای جلوگیری از تجاوز احتمالی امپراطوری عثمانی این شهر را مورد توجه قرار داد. در زمان شیخ علیخان زنگنه صدر اعظم صفوی به آبادانی و رونق کرمانشاه افزوده شد، ولی در دورة افشاریه مورد هجوم عثمانی‌ها قرار گرفت. اما نادرشاه عثمانی‌ها را به عقب راند، ولی در اواخر زندگی نادرشاه، کرمانشاه با محاصره و تاراج عثمانی‌ها مواجه شد. کرمانشاه در عهد زندیه دستخوش آشوب فراوانی گردید. به طوری که در کتاب ”تحفه العالم“ عبدالصیف جزایری از کرمانشاه به عنوان خرابه نام برده شده است. در دورة قاجار تا حدی از حملات عثمانی‌ها به ناحیة کرمانشاه کاسته شد. به‌طوری که در سال 1221ه.ق محمدعلی میرزا به منظور جلوگیری از تجاوز عثمانی‌ها در کرمانشاه مستقر شد.در سال 1267ه.ق، امام قلی میرزا از طرف ناصرالدین شاه به سرحدادی کرمانشاه منصوب شد و مدت 25 سال در این شهر حکومت کرد و در همین دوره بناهایی را احداث و به یادگار گذاشت. این شهر در جنبش مشروطه سهمی به سزا داشت و در جنگ جهانی اول و دوم به تصرف قوای بیگانه درآمد و پس از پایان جنگ تخلیه شد. در نتیجه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این شهر خسارات زیادی دید و پس از جنگ اقدامات مؤثری در جهت بازسازی آن صورت گرفت.