• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار مرآفتاب
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون درحد فاصل غارهای مرتاریک و مردو در
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

غار مرآفتاب

غار مرآفتاب
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره موستری
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در دامنه کوه بیستون درحد فاصل غارهای مرتاریک و مردو در
این غار در دامنه کوه بیستون و در حد فاصل غارهای مرتاریک و مردودر قرار دارد . غارمر آفتاب بیست و شش متر طول دارد و دهانه آن به سمت شمال شرقی است . مساحت غار صدو شصت مترو دهانه آن حدود شش متر ارتفاع دارد و به تدریج از ارتفاع آن کاسته می شود.
سنگ های شناسایی شده از این غار چرت و ژاسب است و بیشتر به صورت تراش های ساده تراش های وازده و سنگ مادر دیده می شود . ابزرا های سنگی ساخته شده شامل خراشنده ها و سوراخ کننده ها است . علاوه بر مصنوعات سنگی در کف غار نیز ابزاری از جنس استخوان به دستامده که به شکل مثلث است . در بخش تحتانی این ابزار سه سوراخ وجود دراد . یکی از این سوراخ ها بر لبه جانبی ابزار است .
متاسفانه کاربرد این قطعه استخوان مشخص نیست . ابزار های سنگی شناسایی شده از این غار نیز متعلق به دوره موستری است .