• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه آسیاب
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - در پنج کیلومتری شرق کرمانشاه
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

تپه آسیاب

تپه آسیاب
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - در پنج کیلومتری شرق کرمانشاه
این محوطه تاریخی در پنج کیلومتری شرق کرمانشاه، مشرف بر رودخانه قره سو قرار دارد. در نتیجه گمانه زنی در این تپه بخشی از یک کلبه مسکونی بیضی شکل به قطر ده متر شناسایی شد که نیمی از آن در داخل زمین حفر شده بود.
در داخل این کلبه، بقایای دو. اسکلت پوشیده شده با محلول گل اخری شناسایی شد. در کنار این اسکلت ها مقداری بقایای استخوان نیز به دست آمد. از جمله اشیای به دست آمده در این تپه ، تیغه ها و ریز تیغه هایی است که بر روی بعضی از آن در این محوطه سنگ ساب، مهره های سنگی ، قسمتی از دست بند مرمری و قطعاتی از پیکرک های گلی نیز به دست آمده است. در میان پیکرک ها، پلاک هایی با صورت انسانی دیده می شود. کاوش گران تاریخ آثار مکشوفه از این تپه را بین نه تا یازده هزار سال پیش نسبت می دهند.