• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گور دخمه روانسر
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - داخل شهر روانسر و در جوار گورستان محل
ایران - استان کرمانشاه - کرمانشاه

گور دخمه روانسر

گور دخمه روانسر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره هخامنشی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - داخل شهر روانسر و در جوار گورستان محل
در داخل شهر روانسر و در جوار گورستان محل,گور دخمه ای به طرف شرق با ارتفاع سی و پنج از سطح قبرستان در سینه کوه کنده شده است . این گوردخمه در قسمت مسطح دارای یک دیوار عمودی به عرض سه متر و ارتفاعی در حدود 30/2 متر است . بخش فوقانی این فضا ی ایوان مانند به عمق ده سانتی متر و در قسمت تحتانی در حدود هشتادو یک سانتی متر است . در دیوار انتهایی این ایوان قابی مستطیل شکل به عنوان ورودی دیده می شود . این ورودی به اتاقکی تقریبا مربع شکل منتهی می شود . اتاق این گوردخمه به طول 43/2 متر و عرض دو متر و ارتفاع 64/1 متر است . کف این اتاق بدون پستیو بلندی است و سقف آن حالتی قوسی شکل دارد.
در سمت راست مدخل ورودی دخمه نقوش حجاری شده دیده می شود. با توجه به وضعیت نامناسب نقش برجسته با زحمت می توان چهار تصویر را در روی این سطح تشخیص داد:
1.روشن تر از همه شکل تقریبی یک متوازی الاضلاع است که ردیف های موازی آن را به سیزده قسمت تقسیم می کند و از وسط تصویر به شکل مورب تا سمت راست پایین نقش ادامه می یابد .
2. در حد فاصل تصویر متوازی الاضلاع و در ورودی بخشی از نیم رخ یک شخص که یک شی ء را به صورت عمودی در دست نگه داشته است به چشم می خورد .
3. سومین نقش در ابلای متوازی الاضلاع و درست در وسط کادر تصویر ایستاده انسان بال داری است که پشت به در ورودی مقبره ایستاده است
4. دو صفحه مدور سمت راست نقش بالدار را به عنوان چهارمین تصویر می توان به حساب آورد.
با توجه به نقوش حجاری شده در نمای این گور دخمه آن را می توان به وره هخامنشی نسبت داد.