• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خانه بهروزی
ایران - استان قزوین - قزوین - کوچه زرگر شهر قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

خانه بهروزی

خانه بهروزی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - کوچه زرگر شهر قزوین
این خانه قاجاری در زرگر کوچه شهر قزوین قرار دارد و به شیوه معماری خانه سازی قزوین، با حیاط مرکزی اصلی و حیاط های جانبی شکل گرفته است حیاط اندرونی با تناسبات نیم کوشکی ، در دو جبهه درای شاه نشین های تابستانی و زمستانی در دو جبهه دیگر دارای ایوان های طاق نمایی است . شاه نشین اصلی خانه از طریق ایوانی ستون دار با حیاط بیرونی نیز ارتباط دارد . خانه در دو طبقه زیرزمین و همکف شکل گرفته و تزئینات آجری لبه باز شوها و ارسی های آن ، از جمله تزئینات قابل توجه این بنا است .