• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب انبار رزگره کوچه
ایران - استان قزوین - قزوین - در رزگره کوچه در خیابان امام قزوین
ایران - استان قزوین - قزوین

آب انبار رزگره کوچه

آب انبار رزگره کوچه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1245 ه ق سال سال 1245
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - در رزگره کوچه در خیابان امام قزوین
این آب انبار در رزگره کوچه در خیابان امام قزوین قرار دارد . در شرق این آب انبار مسجدی نیز قرار دارد که غرب ان به تون حمام دو در متصل است . این آب انبار آب انباری متوسط است و بانی آن حاج فتح علی نامی بوده است که پس از وفاتش به سال 1245 آن را بنا کرده اند . این آب انبار کتیبه ای به خط نستعلیق دارد که به رنگ سفید در زمینه بنفش نوشته شده است .