• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه های آب معدنی آب ترش و لرزان
ایران - استان قزوین - قزوین - 45 کیلومتری جاده قزوین – رشت
ایران - استان قزوین - قزوین

چشمه های آب معدنی آب ترش و لرزان

چشمه های آب معدنی آب ترش و لرزان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین - 45 کیلومتری جاده قزوین – رشت
در فاصله 45 کیلومتری جاده قزوین – رشت ، دو چشمه به نامهای آب ترش و آب لرزان وجود دارد که به فاصله چند متری از یکدیگر قرار گرفته اند . اطراف چشمه ها را رسوب های آبرفتی به همراه لیمونیت و هماتیت پوشانده اند . بلورهای گچ و توده های سنگ گچ نیز در پیرامون چشمه وجود دارد . آزمایش میکروبی بر روی آب این چشمه ها گونه ای آلودگی با منشا غیر مدفونی را نشان داده است . آب هر دو چشمه از گروه آب های سولفاته کلسیک سرد و گازدار و آهن دار است .