• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد گلشن
ایران - استان گلستان - گرگان - میدان شهرگرگان
ایران - استان گلستان - گرگان

مسجد گلشن

مسجد گلشن
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه
کشور: ایران
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان - میدان شهرگرگان
این بنا نزد‏یک چهارراه میدان شهرگرگان واقع شده است. بنای اولیه مسجد را به دوره صفویه منسوب میدانندکه د‏ر دوره قاجاریه تعمیر و بازسازی شده است. این مسجد در سالهای اخیر علی رغم ثبت تاریخی، تخریب و مسجد جدیدی با اسلوب مشابه مسجد قدیمی جایگزین آن شده است. گفته می شود ‏که ایوان جنوبی مسجد به بنای اولیه مربوط است، اما ظاهر بنا نشان می دهد که به صورت کامل بازسازی و تزئین شده است