• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه دختر
ایران - استان همدان - همدان - اطراف شهر همدان
ایران - استان همدان - همدان

قلعه دختر

قلعه دختر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: در دوران مقاومت ایرانیان در بابر حمله اعراب
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - اطراف شهر همدان
این قلعه با آن که تخریب شده است . ولی از سردرها و پله های سنگی که تراش خورده نشانگر معماری زیبا و رونق آن در دوران خود شده است . این قلعه که اهمیت نظامی داشته . بر تمام شهر همدان و اطراف آن و گرنه معروف همدان . تویسرکککان تسلط کامل دارد . به نظر می رسد این قلعه مشابه سایر قلعه دخترهایی است که در نقاط مختلف ایران وجود دارد و ظاهراً در دوران مقامت ایرانیان در بابر حمله اعراب احداث شده اند . نمونه های بسیاری از این نوع قلعه ها در استان های فارس و آذربایجان نیز وجود دارد .