• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده نای بند
ایران - استان بوشهر - بندر بوشهر - استان بوشهر
ایران - استان بوشهر - بندر بوشهر

منطقه حفاظت شده نای بند

منطقه حفاظت شده نای بند
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: بوشهر
شهر: بندر بوشهر
آدرس: ایران - بوشهر - بندر بوشهر - استان بوشهر
این منطقه از نظر تنوع جانوران وحشی منحصر به فرد است و دارای میش و قوچ، کل، بز وحشی، آهو، جبیر و پلنگ است. جبیر را آهوی هندی و آهوی کویری نیز می نامند. جبیر کمی کوچکتر از آهو با پوست اخرایی
رنگ است که رنگ سفیدی در زیر شکم دارد. شاخ آن مستقیم با انحنایی درطرف جلو است که پیچ قلاب مانند نوک شاخ آهوی ایرانی را ندارد.