• a

22 آوریل سال 1699

"پومبال "یکی از معروفترین و با تدبیرترین نخستوزیران اروپا در قرن هجدهم میلادی در" کوامبر "واقع در پرتغال قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پومبال که نخستوزیر" ژوزف اول "پادشاه پرتغال بود ،در اصل" سباستیان مارکی دوپومبال "نام داشت و شهرت دیگرش" کاروالو "بود .این نخستوزیر مستبد روز 27 دسامبر 1782 میلادی وفات یافت .به روز 27 دسامبر 1782 مراجعه شود.