• a

28 مارچ سال 1736

"جیمز وات "مخترع بزرگ انگلیسی) اسکاتلندی (در شهر" گرینوک "قدم به عرصه وجود گذاشت .زندگیش با تلخی و مرارت سپری شد ولی با این همه ،وی دارای چنان استعدادی بود که توانست به صورت یکی از بزرگترین مخترعین و مکتشفین زمان درآید و راه استفاده از نیروی بخار را برای بشر کشف کند .جیمز وات روز 19 اوت 1819 میلادی در 83 سالگی مرد .به روز 19 اوت 1819 مراجعه شود