• a

28 مارچ سال 1746

"فیلیپ پنجم "یا" فیلیپ دوک - دانژو "پادشاه فرانسویالاصل اسپانیای قرن هفدهم ،پس از 63 سال زندگی و 46 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه که نوه لوئی چهاردهم محسوب میشد ،روز 14 ژوییه 1683 میلادی در" ورسای "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 نوامبر 1700 میلادی هنگامی که 17 سال داشت بنا به وصیت شارل دوم پادشاه اسپانیا به سلطنت آن کشور رسید.