• a

18 می سال 1872

"برتراند ،آرتور ،ویلیا ،راسل "فیلسوف بزرگ قرن بیستم بریتانیای کبیر قدم به عرصه وجود گذاشت در چهار سالگی ،او پدر و مادر" راسل "مردند و پدر بزرگش سرپرستی و تربیت او را به عهده گرفت .وی از دانشگاه معروف کمبریج فارغالتحصیل شد و امروزه یکی از معروفترین حکما و فلاسفه انگلستان و دنیا محسوب میشود.

18 می سال 1872

تولد برتراند راسل فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی