• a

2 ژوئن سال 1918

دومین حمله ئبزرگ سپاهیان اتریشی به سربازان ایتالیائی آغاز شد .این حمله دنباله ئپیروزی بزرگی بود که در جنگ" ایزونزو "در 24 اکتبر 1917 میلادی نصیب ژنرال" کروس "اتریشی شده بود .منتها چون این بار ایتالیائیها توسط فرانسویها تقویت شده بودند ،اتریشیها به سختی شکست خوردند و انتقام شکست" ایزونزو "از اتریش گرفته شد .به روز 24 اکتبر 1917 مراجعه شود.