• a

2 ژوئن سال 1946

روز ملی و اعلام جمهوری در ایتالیا