• a

8 فروردین سال 1297

مرگ عده زیادی از هموطنان براثر بیماری تیفوس