• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رامهرمز
ایران - استان خوزستان - رامهرمز
ایران - استان خوزستان - رامهرمز

رامهرمز

شهر رامهرمز
پبش شماره: 0691
ارتفاع از سطح دریا: 160
جمعیت: 50,777 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر رامهرمز

در لغت نامه دهخدا رامهرمز نام شهری است از بناهای هرمز پادشاه در اهواز در حوالی شوشتر و آن را رامز گویند و منسوب بدانجا را رامزی و رامی می گویند و در قدیم آن را سمنگان می گفته اند. اصطخری می گویند در رامهرمز پارچه های ابریشمی می بافند و به بسیاری از شهر ها و دیار می برند. می گویند مانی پیشوای دینی نامدار در این شهر کشته و به دار آویخته شده است و نیز گویند وی در این شهر در مجلس بهرام گور به مرگی حتمی در گذشت و سپس سرش را از تن جدا کردند و گفتند او را کشته ایم. ابن البشار می گوید:رامهرمز قصبه بزرگی است و بازارهای بسیار و پر نعمت دارد. مسجد جامع زیبایی دارد که در گرد آن بازارهای آبادی بر پا بوده و از عضد الدوله دیلمی است. این بازار تماما سنگ فرش ، مسقف، پاکیزه ، زیبا و روشن است. او همچنین به وجود کتابخانه ای در این شهر اشاره می کند و اهمیت و بزرگی آن را با کتابخانه بصره مقایسه می کند. شهرستان رامهرمز در سال های اخیر، مجددا اهمیت گذشته خود را به دست آورده و رو توسعه و ترقی نهاده و امروزه از شهرستان های مهم استان خوزستان به شمار می رود.