• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر کنگ
ایران - استان هرمزگان - بندر کنگ
ایران - استان هرمزگان - بندر کنگ

بندر کنگ

شهر بندر کنگ
پبش شماره: 0722721
بناهای تاریخی:شهر باستانی کنگ

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان هرمزگان

معرفی شهر بندر کنگ

در زمان قدیم شهر کنگ یکی از مراکز مهم دولت پرتغال بوده، در زمانی که برتغالیها تسلط بر خلیج فارس و منطقه داشته‌اند، لنگرگاهی در کنگ ساخته بودند که کشتیهای بزرگ خودرا در آن لنگر می‌کردند، همچنین قلعه 
بزرگی ساخته بودند که مقر حکم آنها بود، آثار این قلعه در کنار دریا
باقی‌مانده‌است، وقتی که آب دریا مَد می‌یابد آب اطراف بقایای این قلعه را
فرا می‌گیرد، اما وقتی که آب دریا جزر است قسمتی بزرگی از قلعه نمایان
می‌شود، این قلعه در پیش مردم کنگ به قلعه برتغالیها معروف است.

بناهای تاریخی بندر کنگ

شهر باستانی کنگ