• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منار سلجوقی
ایران - استان سمنان - سمنان - در گوشه شمال شرقی مسجد جامع سمنان در کنار شبستان شرقی واقع شده
ایران - استان سمنان - سمنان

منار سلجوقی

منار سلجوقی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره سلجوقی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - در گوشه شمال شرقی مسجد جامع سمنان در کنار شبستان شرقی واقع شده
این منار در زمان وزارت خواجه ابو سعید سمنانی و خواجه نظام الدین در عهد سلطنت سلطان سنجر ساخته شده است . ولی در بعضی از منابع تاریخی و خط کوفی منار سمنان را امیر اجل بختیار حاکم معروف ایالت قومس در دوره غزنویان و ممدوح استاد منوچهری دامغان شاعر بزرگ قرن 5 ه در بین سالهای 417 و 466 ه بنا کرده است . ارتفاع منار کنونی از سطح قاعده 20/31 متر و از روی بام 75/25 متر میباشد که به علت وجود شبستان شرقی در پای منار قریب 5/5 متر قسمت تحتانی آن دیده می شود . این منار دارای 91 پله مارپیچی میباشد . و فضای داخل آن به وسیله چند منفذ که از خارج نور می گیرد روشن می شود .