• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حبله رود
ایران - استان سمنان - گرمسار - گرمسار
ایران - استان سمنان - گرمسار

حبله رود

حبله رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: گرمسار
آدرس: ایران - سمنان - گرمسار - گرمسار
این رودخانه که منبع اصلی آب زراعی شهرستان گرمسار است و تاثیری مهم در اقتصاد و آبادانی منطقه دارداز رشته کوههای البرز سرچشمه می گیرد و دارای شعب مختلف شیرین و شور است.
شاخه های شیرین حبله رود:شامل گور سفید و نمرود است که هر یک از این دو رود، دارای شاخه های متعدد فرعی هستند. نمرود بزرگترین شاخه حبله رود است و 56 در صد آب آن را تامین می کند.
شاخه شور حبله رود نیز شامل شوراب (شوردره)، تلخ آب ، کبوتر دره، غلام آب، رشید سلطان، خرس دره، عروس پران ارزاق و ساری دره و ... است که در مناطق مختلف جریان دارند و در نهایت به حبله رود می ریزند.