• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدرسه طالقاني
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان – تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان کامبوزیا در بخشی از بافت اولیه شهر
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان

مدرسه طالقاني

مدرسه طالقاني
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1314 تا 1318 ه. ش سال
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان – تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان کامبوزیا در بخشی از بافت اولیه شهر
بنای مذکور به دستور رضا شاه ساخته شد و به نامهای الم . رازی معروف بود . این مدرسه دارای زیربنای 1212 مترمربع در قطعه زمینی به مساحت 2525 مترمربع احداث شده است . در اجرا و ساخت مدرسه از عناصر معماری سنتی بومی منطقه به خوبی بهره برده شده است . مصالح مورد استفاده آجر و خشت است هر چند که در نمای آن بیشتر آجر دیده می شود . ورودی مدرسه در جنوب غربی قرار گرفته و ساختمان های بنا شده در سه قسمت شمال . شرق و جنوب قرار دارند . از خصوصیات بارز این بنا ستون های زیبا . سقف های گنبدی . تزیینات آجرکاری است که نمایی بسیار زیبا به مدرسه داده است . نمونه هایی از این بنا در سطح استان با معماری ویژه خود موجود است .