• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آرامگاه شاه شجاع مظفری
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - دامنه تخت ضرابی و در غرب تکیه هفت تنان
ایران - استان فارس - شیراز

آرامگاه شاه شجاع مظفری

آرامگاه شاه شجاع مظفری
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه سال 1350
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - دامنه تخت ضرابی و در غرب تکیه هفت تنان
در دامنه تخت ضرابی و در غرب تکیه هفت تنان قبر بزرگترین پادشاه آل مظفر یعنی ابوالفوارس شاه شجاع فرزند امیر مبارزالدین قرار دارد که کریم خان زند سنگ بزرگی بر قبر او نهاده است . در میان تمام شاهانی که در فارس سلطنت کرده اند تنها قبر شاه شجاع مظفری در شیراز معلوم و مشخص است و به همین جهت بود که انجمن آثار ملی بنایی بر قبر وی ساخت که در سال 1350 شمسی به اتمام رسید . این بنا از حیث معماری و اهمیت تاریخی واجد ارزشهای ویژه است .