• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ارگ کریمخانی
ایران - استان فارس - شیراز - اندرونی و قصر سلطنتی سلسله زندیه
ایران - استان فارس - شیراز

ارگ کریمخانی

ارگ کریمخانی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره زندیه سال 1315
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - اندرونی و قصر سلطنتی سلسله زندیه
ارگ کریمخانی در حقیقت اندرونی و قصر سلطنتی سلسله زندیه در شهر شیراز بود . این ارگ به شکل قلعه آجری با دیواره های بلند ساخته شده که در هر چهار گوشه آن برجی بزرگ برپا است . روی برجها نقش های آجری جانبی دیده می شوند و بر سردر ارگ مجلس کشته شدن دیو سفید به دست رستم با کاشی های هفت رنگ تصویر شده است . در چهار جبهه درونی ارگ ساختمانهای جالبی وجود دارند که بیشتر کاشی کاریهای آنها از بین رفته اند . ساختمان شهربانی در مقابل این ارگ ساخته شده و از خود ارگ از سال 1315 تا 1350 به عنوان زندان شهربانی استفاده می شد . زمانی که ارگ به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفت همه آثار نقاشی ها و مقرنس کاریهای آن با گچ پوشیده و دود گرفته شد . بیشتر اتاق ها و تالارهای آن با سقف و دیوارهای بسیار به صورت سلولهای کوچک زندان درآمده اند . بخشی از تالارها و اتاقهای مرمت شده آن نمونه ای زیبا از سبک معماری دوران زندیه را نشان می دهند .