• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه آغاج
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - از دامنه کوه تابسک در دهستان دشمن زیاری سرچشمه می گیرد
ایران - استان فارس - شیراز

رودخانه آغاج

رودخانه آغاج
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - از دامنه کوه تابسک در دهستان دشمن زیاری سرچشمه می گیرد
این رودخانه از دامنه کوه تابسک در دهستان دشمن زیاری سرچشمه می گیرد و پس از عبور از میان دره ای در ناحیه شمال غربی شیراز در حوالی چهل چشمه از منطقه ممسنی خارج می شود . رودخانه آغاج در مسیر خود همراه چند رود و چشمه پس از عبور از اراضی زراعی خفر . کوار . جهرم و قیروکارزین از طریق استان بوشهر به نام رودمند وارد خلیج فارس می شود .