• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نقش برجسته آبيدر
ایران - استان کردستان - سنندج - سنندج (پارک جنگلی آبیدر)
ایران - استان کردستان - سنندج

نقش برجسته آبيدر

نقش برجسته آبيدر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 2700 سال پیش سال سال 1376
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: ایران - کردستان - سنندج - سنندج (پارک جنگلی آبیدر)
نقش برجسته میدان مادر در پارک جنگلی آبیدر با الهام از نقوش مکشوفه از زیویه اجرا شد . در کاوش های سال 1376 در قلعه باستانی زیویه قطعاتی از عاج به دست آمد که روی آن صحنه هایی از شکار ونقوش اساطیری به طرز بسیار ماهرانه ای در ابعاد
8 * 3 سانتی متر به صورت برجسته و بسیار ریز نقش شده بود . این آثار احتمالا به 2700 سال پیش تعلق دارد . با طراحی و بزرگ نمایی این نقوش در حد 120 برابر و قالب گیری از آن در این محل نقش برجسته بر روی دیواری که برای این کار مهیا شده بود با بتن مسلح ساخته شد . این کار توسط میراث فرهنگی کردستان اجرا شد و طراحی و ساخت نقش برجسته را آقای هادی ضیاءالدینی از کارکنان میراث فرهنگی استان بر عهده داشت .
این نقش برجسته از دو صحنه اصلی تشکیل شده است:یکی صحنه اساطیری با موجودی ترکیبی از ماهی . انسان و گاو که احتمالا هر یک از آنها بیانگر اعتقادات مردم زمان بودند و صحنه دوم که صحنه اصلی نقش برجسته را تشکیل می دهد صحنه شکار شیر است .