• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسته‌ ميدان‌ قلعه‌
ایران - استان کرمان - کرمان - از خیابان‌ امام‌ خمینی‌ شروع‌ شده‌ و به‌ چهار سوق‌ گنجعلی‌ خان‌
ایران - استان کرمان - کرمان

راسته‌ ميدان‌ قلعه‌

راسته‌ ميدان‌ قلعه‌
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - از خیابان‌ امام‌ خمینی‌ شروع‌ شده‌ و به‌ چهار سوق‌ گنجعلی‌ خان‌
این‌ راسته‌ از خیابان‌ امام‌ خمینی‌ شروع‌ شده‌ و به‌ چهار سوق‌ گنجعلی‌ خان‌ ختم‌ می‌شود و ازرونق‌ اقتصادی‌ بهتری‌ برخوردار است‌. این‌ راسته‌ حدود 600 متر طول‌ دارد و در آن‌ حرفه‌های‌ لحاف‌ دوزی‌،پشتی‌ دوزی‌، قالی‌ فروشی‌ خواروبار فروشی‌ و عطاری‌ فعالیت‌ دارند.