• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار قدمگاه (راجی کرمانی)
ایران - استان کرمان - کرمان - عمود بر بازار مظفری و تا خیابان شریعتی
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار قدمگاه (راجی کرمانی)

بازار قدمگاه (راجی کرمانی)
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - عمود بر بازار مظفری و تا خیابان شریعتی
قدمگاه بخشی از بازار کرمان است که عمود بر بازار مظفری است و تا خیابان شر یعتی ادامه دارد. مغازه های سمت راست آن جدیدا ساخته شده اند. بیشتر بوتیک هستند، در حالی که مغازه های سمت چپ قدیمی میباشند. تعداد کل مغازه های بازار قدمگاه 121 باب است. وسط بازار قدمگاه که عریض تر از سایر بازار ها است، توسط شهرداری گلکاری شده و10 متر عرض دارد.