• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار مظفری
ایران - استان کرمان - کرمان - انتهای بازار وکیل تا خیابان میرزا رضا کرمانی (محل قدیم دروازه مسجد)
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار مظفری

بازار مظفری
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - انتهای بازار وکیل تا خیابان میرزا رضا کرمانی (محل قدیم دروازه مسجد)
بازار مظفری از انتهای بازار وکیل شروع می شود و تا خیابان میر زا رضای کر مانی محل قدیم دروازه مسجد ادامه دارد. این بازار قدیمی جزیی از مجموعه امیر محمد مظفر می باشد. تکیه (صفه) عزا خانه، بازار قدمگاه و مسجد جامع کرمان را نیز در برگرفته است.