• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شهرکرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

شهرکرد

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان چهارمحال و بختیاری

معرفی شهر شهرکرد

در متون تاریخی از مکانی به نام چالشتر در ناحیه شهرکرد به عنوان مرکز حکومتی نام برده شده که خرابه‌های دیوار قلعه آن امروزه به جای مانده است. شهرکرد امروزین گویا مکان پاسگاهی بوده است معروف به ده‌کرد و از حدود سال 1300 با تعیین نماینده حکومت مرکزی و استقرار دوائر دولتی آغاز به رشد کرده است. پیش از آن و در دوران گذشته، منطقه دستخوش جنگ‌های خوانین، کشمکش‌های میان حکومت مرکزی و قدرت‌های محلی و غارت و تصاحب روستاها توسط طوایف مختلف بختیاری بوده است. نوسانات سیاسی داخلی منطقه از یک سو و تغییرات حکومت‌های مرکزی از سوی دیگر مجال و فرصت رشد و تکامل را به روستاها و روستا – شهرهای منطقه نداده است. در کنار این عامل تاریخی دور بودن از شبکه راه‌های اصلی و مراکز شهری ایران علت دیگری در عقب‌ماندگی نسبی شهرنشینی و صنعتی منطقه محسوب می‌شود.پس از سال 1300 و تا سال 1340 دهکرد و منطقه چهارمحال و بختیاری (معروف به شهر چهارمحال) از طریق مرکز اصفهان اداره می‌شد و از آن پس تا سال 1352 شهرکرد مرکز فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری و سپس مرکز استانی با همین نام تبدیل شده و در حال حاضر شهری روبه آبادانی و توسعه است.